Photography: Wing Shya
Style: Kanako B.Koga
Models: Lia Serge/AVANT, Viktoriya Levina/BLACK
Hair/Makeup: Olga Charandaeva