Photography: Walter Chin
Style: Ekaterina Melnikova
Models: Niklas@VNY, Ilias@VNY, Sam F@IMG
Groomer: Anetta Klemens